gegužės 07, 2022

Švčenčiausios Mergelės mazgų išrišėjos novena


 Šiuo sunkiu laiku noriu pasidalinti darviena galinga novena. 

Ši novena dar žinoma kaip novena, kuri sunaikina šėtono pinkles. Tai labai stipri ir Dievo Motinos išklausoma malda, ypač tais atvejais, kai viskas atrodo užblokuota, žmogiškai neišsprendžiama, kai nesimato problemų bei situacijų sprendimo.

Mergelės Marijos, kuri atriša mazgus paveikslas buvo nutapytas 1700m. ir buvo garbinamas Šv. Petro Am Perlach Augsburgo (Vokietija) bažnyčioje. Paveiksle vaizduojama Mergelė Marija apsirengusi raudonu drabužiu. Nors jos veido išraiška rami, ji yra susikoncentravusi į jai patikėtą užduotį – atrišti didelius ir mažus balto siūlo mazgus. Vieną to siūlo galą, pilną mazgų, laiko vienas angelas, o kitą, jau išnarpliotą iš mazgų, galą laiko kitas angelas.

Kas yra tie ,,mazgai“ ?

Tai įvairūs ir konkretūs šeimos, mokslo, darbo ar dvasiniai sunkumai. Tai problemos, kurių negalime išspręsti; tai užsiblokavusios ir sunkios situacijos, kurių sprendimo nematome. Tai šeimos kivirčų, tėvų su vaikais nesutarimo, pagarbos trūkumo, agresyvumo, neapykantos, neatleidimo mazgai. Tai pykčio, nesutarimų tarp sutuoktinių mazgai, ramybės ir džiaugsmo stokos šeimoje, nerimo, kančios, nevilties ir beviltiškumo mazgai. Šeimų griuvimo mazgai; skausmas sukeltas vaiko, kuris nutolo nuo Dievo; egzamino mazgas; alkoholizmo, mūsų bei tų, kuriuos mylime ydų ir silpnybių mazgai; kitų padarytų vidinių žaizdų mazgai; ligų, aborto, depresijos, nedarbo, baimių, nesantaikos, bankroto, įsiskolinimo, gyvenamosios vietos paieškos, liūdesio, įvairių priklausomybių, skausmo, skyrybų, finansinių rūpesčių, streso, vienatvės, netikėjimo, išdidumo, mūsų padarytų nuodėmių mazgai.

Vienas mazgas lygus vienai novenai

Viena novena atriša vieną mazgą. Šią noveną galite melstis kas kartą iš naujo, prašydami vieno kurio nors mazgo, apsunkinančio jūsų gyvenimą, atrišimo. Kiekvieno mazgo atrišimui meldžiamasi po vieną ištisą noveną.

Prašykite ir gausite

Ši novena yra nuolankus ir karštas atsakymas į Jėzaus žodžius : ,,Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“ (Mt 7,7). Novena į M. Mariją, kuri atriša mazgus, yra tikėjimo, atkaklumo ir apleistojo malda. Tai nuolankus beldimasis į dangaus vartus, prašant M. Marijos užtarimo prieš Dievą dėl mums ypatingai svarbios intencijos.

Pasitikėkite Dievo Motina

Jei esate kančioje ir sielvarte, patikėkite savo gyvenimo mazgus tai, kuri yra šalia Viešpaties ir atraskite noveną į Mergelę Mariją, kuri atriša mazgus, – daugybės malonių šaltinį. Didelė paguoda yra žinoti, kad ,,yra rankos, kurios gali atrišti mūsų mazgus“.

Kaip melstis šią noveną

1. Persižegnoti.
2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų:
a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais….“.
b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen.“
c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia mano sąžinę. Atleisk, kad dažnai vykdžiau pirmiausia savo, o ne Tavo valią. Padėk man išvengti blogio ir daugiau nebenusidėti. Žinau, jog Tu myli nepaisydamas mano silpnybių bei nuodėmių, todėl noriu grįžti pas Tave, gerasis Tėve. Suteik drąsos viską gerai išpažinti ir duok jėgų ištesėti visus gerus pasiryžimus. Amen.“
3. Melstis tris pirmuosius rožinio slėpinius.
4. Skaityti novenos dienos maldą.
5. Melstis likusius du rožinio slėpinius.
6. Užbaigti bendrąja novenos malda į M. Mariją, kuri atriša mazgus.

Pirmoji diena

Švenčiausioji Mergele Marija,
mano mylimiausioji Motina, tu, kuri atriši ,,mazgus“,
kurie slegia tavo vaikus,
ištiesk savo gailestingąsias rankas virš manęs.

Šiandien atiduodu tau šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir kiekvieną neigiamą pasekmę, kurią jis sukelia mano gyvenime.
Atiduodu tau šį ,,mazgą“, kuris mane kankina,
daro mane nelaimingu
ir neleidžia man susivienyti su tavimi ir tavo Sūnumi – Išganytoju Jėzumi.

Kreipiuosi į tave, Mergele Marija, kuri atriši mazgus,
nes pasitikiu tavimi ir žinau,
kad niekada neatstūmei nė vieno nusidėjusio savo vaiko,
kuris šaukėsi tavo pagalbos.

Tikiu, kad tu gali atrišti šį mazgą, nes Jėzus Tau viską dovanoja.
Tikiu, kad tu nori atrišti šį mazgą, nes esi mano Motina.
Žinau, kad tai padarysi, nes myli mane amžinąja meile.
Dėkoju tau, mano mylima Motina.

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Kas ieško malonės, tas ją gaus iš Mergelės Marijos rankų.

Antroji diena

Marija, mylimiausioji Motina, visų malonių šaltini,

Šiandien mano širdis kyla į tave.
Prisipažįstu, kad esu nusidėjėlis, ir kad man reikia tavęs.
Dėl savo egoizmo, pagiežos, neapykantos, dosnumo ir nuolankumo stokos neišsaugojau tavo malonių.
Šiandien atsigręžiu į tave, Marija, kuri atriši mazgus,
kad savo Sūnaus Jėzaus išprašytum man tyrą, nuolankią ir pasitikėjimo pilną širdį.
Šią dieną gyvensiu šiomis dorybėmis.
Tau paaukosiu jas, kaip mano meilės ženklą Tau.

Tavo rankoms patikiu šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma),
nes jis man trukdo pamatyti Dievo garbę ir šlovę.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Marija paaukojo Dievui kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

Trečioji diena

Motina Tarpininke, Dangaus Karaliene,

kurios rankose Karaliaus turtai,
atkreipk šiandien į mane savo gailestingąsias akis.
Į tavo šventąsias rankas atiduodu šį savo gyvenimo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir visą neapykantą, pagiežą, kurią jis sukelia.

Dieve Tėve, prašau Tavęs atleisti man nuodėmes.
Padėk man dabar atleisti kiekvienam asmeniui,
kuris sąmoningai ar nesąmoningai sukėlė ar išprovokavo šį ,,mazgą“.
Šio apsisprendimo dėka tu galėsi jį atrišti.
Mano mylimoji Motina, priešais tave ir tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus,
mano Išganytojo, kuris buvo labai įžeistas, ir kuris mokėjo atleisti, vardu,
dabar ir visiems laikams atleidžiu tiems asmenims (įvardinti) ir pats sau.

Marija, kuri atriši mazgus, dėkoju tau, nes atriši mano širdyje neapykantos ,,mazgą“
ir tą ,,mazgą“, kurį tau šiandien atiduodu. Amen.

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Kas trokšta malonės, tesikreipia į Mergelę Mariją.

Ketvirtoji diena

Mano mylimoji Šventoji Motina,

tu, kuri dosni visiems, kurie tavęs ieško, pasigailėki manęs.
Atiduodu į tavo rankas šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma),
kuris vagia mano širdies ramybę, man trukdo būti laimingu.
Dėl jo mano siela yra paralyžiuota ir trukdo eiti link Viešpaties ir Jam tarnauti.
O mano Motina, atrišk šį mano gyvenimo ,,mazgą“ ir
prašyk Jėzaus, kad išgydytų mano paralyžiuotą tikėjimą,
kurį parklupdo šiame kelyje pasitaikantys akmenys.
Eik kartu su manimi, mano mylimoji Motina,
kad suprasčiau, jog šie akmenys iš tikrųjų yra mano draugai:
kad liaučiausi dėl jų murmėjęs ir išmokčiau be galo dėkoti
bei visuomet šypsotis, nes pasitikiu tavimi.

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Marija yra saulė ir sušildo visą pasaulį.

Penktoji diena

Motina, kuri atriši mazgus,

kilni ir kupina užuojautos,
kreipiuosi šiandien į tave dar kartą patikėdamas šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma) į tavo rankas.
Prašau tavęs šventos išminties, kad
sugebėčiau Šv. Dvasios šviesoje atrišti šitą sunkumų krūvą.
Niekas nematė tavęs piktos,
priešingai, tavo žodžiai tokie meilūs, kad tavyje matosi Šv. Dvasios veikimas.
Išlaisvink mane iš kartėlio, iš pykčio ir neapykantos, kurią man sukėlė šis ,,mazgas“.
Mano mylimoji Motina,
suteik man savo meilumo ir savo išminties,
išmokyk mane mąstyti savo širdies tyloje taip,
kaip tu tai darei Sekminių dieną, ir užtark prieš Jėzų,
kad suteiktų šiame gyvenimo etape man Šventosios Dvasios.
Šventoji Dvasia, nuženki ant manęs!

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Marija yra visagalė išprašyti malonių pas Dievą.

Šeštoji diena

Gailestingumo Karaliene,

tau atiduodu šį savo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir prašau tavęs suteikti man kantrią širdį,
kol sulauksiu kolei tu atriši šį ,,mazgą“.

Mokyk mane trokšti Komunijos ir Išpažinties sakramento, įsiklausyti į tavo Sūnaus Žodį.
Jį pažinti, suprasti, tad pasiliki su manimi, Mergele Marija.
Paruošk mano širdį, kad galėčiau kartu su angelais švęsti malonę,
kurią tu man išprašysi.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Mergele Marija, tu esi graži ir jokios dėmės nesutepta.

Septintoji diena

Motina tyriausioji,

kreipiuosi šiandien į tave: maldauju tavęs,
atrišk šį mano gyvenimo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir išlaisvink mane iš blogio įtakos.
Dievas tau suteikė didelę galią visiems demonams.
Šiandien aš išsižadu visų demonų ir visų ryšių, kuriuos turėjau su jais.
Išpažįstu, kad Jėzus yra mano vienintelis Išganytojas ir mano Viešpats.
O Marija, kuri atriši mazgus, sutrink piktojo galvą.
Sunaikink pinkles, sukeltas šių mano gyvenimo ,,mazgų“.
Dėkoju tau, mylimiausioji Motina.
Viešpatie, išlaisvink mane savo Švenčiausiuoju Krauju.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Tu esi Jeruzalės šlovė ir mūsų tautos garbė.

Aštuntoji diena

Mergele Marija, Dievo Motina,

pilna gailestingumo, pasigailėk manęs, savo vaikelio
ir atrišk šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma) mano gyvenime.
Reikia, kad aplankytum mane gyvenime, kaip kad aplankei savo pusseserę Elzbietą.
Atnešk man Jėzų, atnešk man Šv. Dvasią.
Išmokyki mane gyventi drąsoje, džiaugsme, nuolankume ir tikėjime, ir kaip
Elžbieta, pripildyki mane Šventosios Dvasios.
Marija, nešioki mane džiaugsme prie savo krūtinės.
Trokštu, kad tu būtum mano Motina, mano Karalienė ir mano draugė.
Pavedu tau savo širdį ir viską, kas man priklauso: savo namus, šeimą, savo vidinius ir išorinius turtus.
Tau priklausau visiems laikams.
Įdėk į mane savo širdį, kad galėčiau daryti visa, ką Jėzus man lieps daryti.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane. Amen.

Eikime pilni pasitikėjimo prie malonių sosto.

Devintoji diena

Švenčiausioji Motina, mūsų užtarėja,

tu, kuri atriši mazgus, ateinu šiandien padėkoti tau,
kad atrišai šį mano gyvenimo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma).
Tu labai gerai žinai šį skausmą, kurį jis man buvo sukėlęs.
Dėkoju tau, mylimoji Motina, kad savo gailestingumo pirštais
nubraukei mano akių ašaras, apgaubei savo rankomis
ir vėlei suteikei galimybę gauti dangiškųjų malonių.
Marija, mazgų išrišėja, brangiausioji motina,
dėkoju tau, kad atriši mano gyvenimo ,,mazgus“.
Apsiausk mane savo meilės apsiaustu,
laikyk mane savo priežiūroje,
gink mane, apšviesk mane savo ramybe.

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane. Amen.

Baigiamoji malda į Dievo Motiną, kuri atriša mazgus

Mergele Marija, Dieviškosios Meilės Motina,

Motina, kuri niekad neapleidai nė vieno savo vaikelio, kuris šaukiasi tavo pagalbos.
Motina, kurios rankos be perstojo dirba dėl savo mylimų vaikų,
nes yra skatinamos dieviškos meilės ir nesibaigiančio gailestingumo, trykštančio iš tavo Širdies.
Atkreipk į mane savo užjaučiantį žvilgsnį,
pažvelk į mano gyvenimo ,,mazgų“ daugybę.
Tu pažįsti mano neviltį ir skausmą.
Žinai, kaip mane paralyžiuoja šie ,,mazgai“,
Marija, Motina Dievo patikėta atrišti savo vaikų gyvenimo ,,mazgus“,
atiduodu savo gyvenimo juostą į tavo rankas.
Niekas, netgi pats piktasis, neišplėš jos iš Tavo globos.
Tavo rankose nėra nė vieno mazgo, kurio tu nepajėgtum atrišti.
Visagale Motina, tavo malonės užtarimo galia prieš Tavo Sūnų Jėzų,
mano Išganytoją, priimk šiandien į savo rankas šį mano ,,mazgą“ … (įvardinti jį, jei įmanoma).

Dėl Dievo garbės prašau jį atrišti ir atrišti visiems laikams.
Viliuosi tavimi. Esi vienintelė paguoda, kurią man suteikė Dievas.
Esi stiprybė mano silpnume, turtingumas mano skurdumo, išlaisvinimas iš viso to, kas man trukdo būti su Jėzumi.
Priimk mano kreipimąsi.
Saugok, vesk, gink mane, būk mano prieglobsčiu.

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Jėzaus ir mūsų Motina, Švenčiausioji Marija, Dievo Motina,
tu žinai, kad mūsų gyvenime yra daugybė didelių ir mažų mazgų.
Mes jaučiamės prislėgti, prispausti mūsų problemų ir nepajėgūs jas išspręsti.
Pasitikime tavimi, Taikos ir Gailestingumo Motina.
Kreipiamės į Tėvą per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje, vienybėje su angelais ir šventaisiais.
Marija, vainikuota dvylika žvaigždžių, tu, kuri savo šventomis kojomis sutrynei žalčio galvą,
neleisk mums patekti į piktojo pagundą, išlaisvink iš kiekvienos vergystės, priklausomybės, sumaišties ir nesaugumo.
Suteik savo malonę ir šviesą, kad galėtume matyti mus supančiose tamsybėse ir eiti teisingu keliu.
Kilnioji Motina, maldaujame tavęs, padėk mums.
Nuolankiai tavęs prašome:
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mus
ir užtark mus prieš savo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Dėkojame už mandagų komentarą ir laiką praleistą mūsų dienoraštyje.