balandžio 18, 2013

Išlaisvinimo malda ir Jėzaus Kraujo pergalės litanija

Šia, Tėvo James Mariakumar SVD sukurta, išlaisvinimo malda galima melstis kasdien, priklausomai nuo poreikio. Jeigu yra galimybė, vertėtų šitą maldą kalbėti prie Tabernakulio. Eucharistinio Kristaus akivaizdoje. Mes taip dažnai pamirštame Viešpatį, laukiantį mūsų bažnyčiose, kad mus apdovanotų. Viešpaties akivaizdoje dažnai būna lengviau į Jį atsigręžti. Kad mūsų maldos taptų vaisingomis, mums reikia užmegzti asmeninį santykį su Dievu, nes Jis yra ne tik meilė, jėga ir stiprybė, Jis yra asmuo - Švč. Trejybė: Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Šituos tris asmenis aš turiu norėti vis giliau pažinti, su jais kalbėtis - tai yra malda! Taip pat išgirsti Dievo asmeniškai man sakomus žodžius, - ir tik tuomet prasidės tikrasis santykis, kuris galės augti.

Jėzaus Kristaus vardu, brangiausiojo Jėzaus Kraujo galia, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo galia, prisikėlusiojo Viešpaties, sėdinčio Tėvo dešinėje galia, Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, per brangiausiojo Jėzaus Kraujo galią, man suteikta, autoriteto jėga ... aš atsižadu visų blogio jėgų, norinčių man pakenkti ir atmetu jas.

Pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite! Tegul Viešpats Jėzus tave, šėtone, ir visus tavo demonus, sutrypia savo kojomis ir numeta į bedugnę, nes aš esu Tėvo vaikas.

Aš esu mistinio Kristaus Kūno dalis. Aš esu savo kūne pašauktas prisikėlimui. Aš buvau atpirktas brangiausiuoju Jėzaus krauju, kad savo kūnu šlovinčiau Viešpatį. Todėl tu, šėtone, neturi jokios teisės į mane, mano šeimą ir mano namus. Aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui! Aš prašau Viešpaties atleidimo už visas savo protėvių nuodėmes. Aš atnešu jas visas prie Jėzaus Kryžiaus ir vietoje savo protėvių, tėvų ir giminaičių atleidžiu visiems, kurie juos įskaudino. Taip pat prašau atleidimo už visas mano asmenines nuodėmes, pasiryžtu atleisti visiems, kurie buvo mane įskaudinę.

Tegul brangiausiasis Viešpaties Jėzaus Kraujas nuvalo mus nuo visų mūsų nuodėmių ir išlaisvina iš neatleidimo, prakeiksmo ir nuodėmės pančių.

Aš atsižadu egoizmo, savivalės, užsispyrimo ir puikybės dvasios, nepriklausomybės ir Dievo atmetimo dvasios, abejojimo, nepaklusnumo, maištavimo, netikėjimo, erezijos ir šventvagystės dvasios! - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu rūstybės ir kartėlio dvasios, antipatijos ir neapykantos dvasios, agresijos ir neatleidimo, keršto ir mirties dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu baimės ir susirūpinimo dvasios, įtampos ir nedrąsumo, neryžtingumo ir depresijos dvasios, nusivylimo nusiminimo ir savižudybės dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu baimės, išgąsčio ir šoko dvasios, nepilnavertiškumo komplekso ir nervingumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu geidulingumo dvasios, masturbacijos, homoseksualumo, ištvirkavimo, santuokinės neištikimybės, prievartos, seksualinių santykių su giminaičiais, prostitucijos ir gyvuliškų instinktų dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu geidulingumo dvasios, ateinančios per mano mintis, žodžius ir poelgius, per mano akis, nosį ir liežuvį, per mano jusles, rankas, kojas ir lyties organus. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

Aš atsižadu pasaulietiškumo, beprasmiškumo ir malonumų dvasios, priklausomybės nuo alkoholio, rūkymo ir tabako, azartinių žaidimų, muzikos ir video dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu prisirišimo prie asmenų ir daiktų dvasios. - Pasitrauk nuo manęs, paklusk Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

Aš atsižadu garbės, visuomeninės padėties troškimo, įžymumo, valdžios dvasios, šykštumo, turtų ir materialinės nuosavybės siekimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu tingumo, malonumų troškimo dvasios, nesaikingo valgymo ir gėrimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu išdidumo, pagyrūniškos arogancijos, neteisingo savęs vertinimo, neigiamos išankstinės nuomonės, nesveikos konkurencijos ir pavydo dvasios, pasipūtėliško savęs aukštinimo, savęs lyginimo su kitais ir neobjektyvumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu stabų garbinimo, raganavimo, būrimo, juodosios ir baltosios magijos, prietarų, okultizmo, ezoterikos, Naujojo amžiaus judėjimo dvasios ir visų blogio jėgų, kurios mane pavergė - pavyzdžiui per netikrų dievų garbinimą, numerologiją, Channellingą (kontakto užmezgimą su antgamtiniu pasauliu ir kalbėjimąsi su dvasiomis mediumo pagalba), horoskopų sudarymą, būrimą iš delno, spiritizmą, per laimės amuletų naudojimą, Taro kortas, mandalas, švytuokles, virgules, daiktų kilnojimą demoniškų jėgų pagalba, Bacho-žiedų esencijas, I Ching („Permainų knygą“), automatinį rašymą ir dvasinius išgydymus šamanų bei mediumų pagalba, grįžimą į praeitą gyvenimą, per su okultizmu susijusių daiktų laikymą namuose ir kitas panašias okultines praktikas. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu kitų teisimo dvasios, neigiamos išankstinės nuomonės kitų atžvilgiu dvasios, kaltinimo, atsakomybės už savo poelgius neprisiėmimo, kitų paniekinimo, garbės ir orumo pažeminimo, kivirčų, šmeižto ir išnaudojimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu apgaulės ir neištikimybės dvasios, klastingumo ir veidmainystės, melo, pataikavimo ir papirkinėjimo, neteisingumo ir vagystės dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu netikėjimo dvasios, šventvagiškumo ir ateizmo dvasios, abejojimo, materializmo ir vartotojiškumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite! Viešpatie Jėzau, nuplauk mane skaisčiai savo brangiausiuoju Krauju, ypatingai mano širdį, mano pasąmonę ir mano sąmonę, mano mintis, mano sąžinę, mano prisiminimus ir mano vaizduotę, mano jausmus, mano protą ir mano valią.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano smegenis, mano nervų sistemą, kraują, kraujagysles ir mano vidaus organus. Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano akis, ausis ir nosį, mano jusles, mano burną ir liežuvį, mano rankas, kojas ir lyties organus.

Atsiųsk man iš Tėvo Šv. Dvasią, Tiesos Dvasią, Šventumo Dvasią. Šv. Dvasia, Dieve, apdovanok mane savo septyneriomis dovanomis - išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu ir Dievo baime. Pripildyk mane savo vaisiais - meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, didžiadvasiškumu, gerumu, maloningumu, romumu, ištikimybe, kuklumu, susivaldymu, skaistumu. Suteik man savo dvasines dovanas, charizmas - išminties ir pažinimo žodį, pranašavimo dovaną, dvasių atpažinimo, stebuklingų darbų dovaną, tikėjimo, pasitarnavimo dovaną, kalbų ir jų aiškinimo dovaną, ir visas kitas dovanas, reikalingas krikščioniškai Bendruomenei kurti, Tėvo garbei. Amen. 

Drauge su išlaisvinimo malda, egzorcistų yra siūloma melstis ir Jėzaus Kraujo pergalės litanija (pagal mot. Basilea Schlink)

Aš šlovinu Avinėlio žaizdas ir Kraują, kuris gydo mano kūno ydas.
Aš šlovinu Avinėlio žaizdas ir Kraują, kuris gydo mano sielos ydas.
Aš šlovinu Avinėlio žaizdas ir Kraują, kuris gydo mano dvasios ydas.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui, kuris kančioje išliejo kraują už mūsų nuodėmes.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi atleidžianti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi nuvalanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi išlaisvinanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi išvaduojanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi pergalinga galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi atnaujinanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi apsauganti galia.
Tam kuris tiki Jėzaus Kraujo galia nėra negalimų dalykų!
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris nuplauna visas mano nuodėmes ir aš tampu sniego baltumo. Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuriame glūdi galia išlaisvinti mane iš visų mano priklausomybių ir nuodėmės grandinių.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris stipresnis už mano kraują ir mane kuria pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuriame slypi pergalė prieš visas valdžias norinčias mane pavergti, prieš bet kokią priešo galią.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris mane saugo nuo klastingų priešo išpuolių.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris apgaubia mane nuotakos drabužiu.
Aš šlovinu avinėlio Kraują, kuris visa atnaujina.
Amen! Aleliuja!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,pasigailėk mūsų!
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų tu paskyrei pasaulio atpikėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik malonę, kad mes šią savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo dabartinio gyvenimo blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis jo amžinaisiais vaisiais per Kristų, mūsų Viešpatį, Amen.


14 komentarų:

 1. Tai nuostabios maldos.Praturtino mano siela,ir sirdi dziaugsmingai priverte plakti. Kartais tenka suidurti su zmoniu netikejimu Dievu.Ir man del ju liudna.Pagalvoju-koks skurdus vistik tu zmoniu dvasinis pasaulis ir rdos vienisas ju gyvenimas gyvenimas.Stai as ieskau ramybes,ieskau paguodos. Savo nesekmes ir rupescius apsvarstydama,maldoje randu nusiraminima.Ir tikrai zinau,kad viskas bus gerai.To linkiu kiekvienam zmogui bendravime su Dievu maldos pagalba.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Būtina malda šiais laikais, nuvalo, pakelia, padėjo į pasaulį pažvelgti naujai

  AtsakytiPanaikinti
 3. Malda taiGyvenimo Pilnatve Kristuje Jezuje

  AtsakytiPanaikinti
 4. tikejimas gydo,suteikia vilti,pati patyriau kokia galybe slypi maldoje,buvau labai dvasiskai sugniuzdyta,bet po saziningos maldos,zinoma tai truko apie metus,jauciuosi kitu zmogumi,aciu Dievo Motinai SV.MERGELEI MARIJAI

  AtsakytiPanaikinti
 5. Amen ������

  AtsakytiPanaikinti
 6. Tai Dievo ginklas mums prieš velnio klastas.Amen
  AtsakytiPanaikinti
 7. Puiki malda.O gal kas turit šios knygelės originalą?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Pati stipriausia išlaisvinimo Kristuje Jėzuje malda dėkoju,veikia iš Dievo Malonės

  AtsakytiPanaikinti
 9. Nuostabi malda prieš pragaro galtbes


  AtsakytiPanaikinti
 10. Nuostabi malda prieš pragaro galybes.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Jis pakelia kiekvieną, kuris nusižeminęs Jo šaukiasi.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Ačiū Dievui!Stipru!

  AtsakytiPanaikinti

Dėkojame už mandagų komentarą ir laiką praleistą mūsų dienoraštyje.