spalio 15, 2012

Kodėl kartais mūsų maldos neišklausomos?

 
-Kodėl kartais mūsų maldos neišklausomos?
Šv. Jokūbas, apaštalas:
„Jūs prašote ir negaunate, nes blogai prašote, trokšdami tenkinti savo įnorius“ (Jok 4,3).
Teologas P.Mešler paaiškina šią mintį:
„Jei mūsų maldos nevaisingos, priežasčių reikia ieškoti ne Dieve, bet mumyse. Priežastys gali būti trys: arba mes patys esame netikę, arba mūsų malda netikusi, arba netikęs prašomas dalykas“.

Jei kuris žmogus meldžiasi tik lūpomis, o ne širdimi ir protu, jei kas pasitiki tik savo įsivaizduotu gerumu, o ne Dievo gailestingumu, jei kas nesilaiko visų Dievo įsakymų ir netramdo aistrų, to žmogaus maldos nevertingos ir neišklausomos. Nusidėjėlis gali prašyti Dievą tik atsivertimo, pasitaisymo, atgailos malonės. Kas visai nesimeldžia, tas, greičiausiai, niekada nepasitaisys.
Kad Dievas išklausytų, mūsų malda turi būti ištverminga. Reikia nenuilstamai belsti į dangaus Tėvo duris, ir jei prašysime tinkamų dalykų, būsime išklausyti. Šv. Monika 16 metų meldė savo sūnui Augustinui atsivertimo, ir buvo išklausyta.

Teologas Mešler sako:
„Kaip oras apsupa žemę, taip malda savo veikiančia galia apima visą žmonijos istorijos vyksmą pasaulyje. Visos krikščionybės pergalės buvo pasiektos atsiskyrėlių, atgailautojų, vyrų ir moterų maldomis. Kankinių drąsa, atsivertimai, pamokslininkų išmintis gauta maldomis. Maldai neatsispiria jokia pasaulio jėga ir aistra, joks pavojus ir gundymas. Malda keičia žmogaus mintis ir pažiūras, valią ir jausmus. Besimeldžiantis žmogus nejučiomis pasikeičia, tampa kitokiu. Kaip sunku apdoroti šaltą geležį! Įkišk ją į ugnį: ji suminkštės ir tavo rankoms paklus. Melskis ir dar kartą melskis: malda yra ta dvasinė ugnis, kurioje tu pasikeisi, nugalėsi save ir savo aistras“.
 Per maldą mes įsiliejame į Dievo valią ir taip tampame jo galios dalininkais. Taigi, išeina, kad malda yra pats efektyviausias veikimas. Kai meldžiamės, mes galime pakeisti pasaulį, o be maldos mes nepadarysime nieko. Be to, ir pats Jėzus yra aiškiai pasakęs, kad nepakanka “daryti gera” bet kaip, bet reikia daryti gera vienybėje su juo, kitaip, užuot rinkus, “išbarstoma” (plg. Lk 11,23).  Pati malda yra labai efektyvus apaštalavimas. Apaštalauti - tai reiškia dovanoti Bažnyčią Dievui, dovanojant save, ir dovanoti Dievą Bažnyčiai vėlgi dovanojant save.

Ir dar..

“Nėra nieko vertingesnio už maldą; ji padaro galima, kas negalima, lengva, kas sunku. Žmogus, kuris meldžiasi, negali nusidėti”.
(Šv. Jonas Auksaburnis)
“Mums nebuvo įsakyta nuolatos dirbti, budėti ir pasninkauti, bet mūsų įstatymas yra nuolat melstis”.
(Evagrijus Pontietis)

Šaltiniai -  Dievogarba ir Vita consecrata.lt


spalio 05, 2012

Palaiminimų malda


Labai noriu pasidalinti malda, kurią gavau prieš porą dienų. Man ji labai prasminga. Norisi melstis ja kuo dažniau ir ypač užbaigti maldą.


Septyni šventi palaiminimai
(senovinė malda)
 

1.Tepalaimina mane dangiškojo Tėvo visagalybė, dieviškojo Sūnaus išmintis ir Šventosios Dvasios meilė. Amen.
 
2.Tepalaimina mane Nukryžiuotasis Jėzus savo brangiausiuoju Krauju. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
3.Tepalaimina mane Jėzus iš tabernakulio savo dieviškosios Širdies meile. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
4.Tepalaimina mane iš dangaus dangiškoji Motina ir Karalienė Marija ir tepripildo mano sielą vis didesne meile Jėzui. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

 
5.Tepalaimina mane mano angelas sargas ir visi šventieji angelai sargai teateina man į pagalbą, kad apsaugotų nuo piktojo priešo persekiojimų. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
6.Tepalaimina mane mano šventieji globėjai, mano šventasis krikšto globėjas ir visi dangaus šventieji. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
7.Tepalaimina mane skaistykloje kenčiančios mano brangių mirusių giminaičių sielos iki pačios tolimiausios kartos. Tegul jos būna mano užtarėjos prie Dievo sosto, kad ir aš pasiekčiau amžinąjį tikslą. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
Telydi mane mūsų motinos, šventosios Bažnyčios, mūsų Šventojo Tėvo, popiežiaus Jono Pauliaus II, mūsų vyskupo..., visų vyskupų ir kunigų palaiminimas. Ir šis palaiminimas, sklindantis iš visų šventųjų Mišių aukos, telydi mane per visas dienas, tesuteikia man laimės, sveikatos ir palaimos, teapsaugo mane nuo visų nelaimių ir tesuteikia man ištvermės malonę bei laimingą mirties valandą.Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.