rugpjūčio 15, 2012

Kančios ir išbandymų prasmėKuris laikas nepalieka mintis  apie kančios ir išbandymų prasmę. Daug girdėta, skaityta, bet kaip tai suvokti širdimi? Lieka tik pasiklausti Kūrėją, ką tai reiškia asmeniškai man? Ir plaukia žodžiai iš gilumos: 
Ko ieškai žemės šitos kelyje? Ko siekia tavo siela?
Ar gyventi "laisva" net naktyje, ar grįžti pas mane esybe visa?
Grįžimas - nepaprastas, sunkus yra.
Tai kova, kliūtis kiekviena širdyje nugalėta.
Tai žingsnis sieloj į mane. 
Grįžk nors skylėta, sušaudyta, sulopyta savo siela, kaina didžia sumokėta, grįžk į mane šaukiu širdyje.
Siela, šitą šauksmą girdėdama, per kliūtis ir pavojus veržias šiandien į mane.
Nėra jėgos jai nugalėti, nes Dievo balsas sieloj nors tylus, bet galingas yra.
Išbandymas, kančia, kova - viskas įveikta sieloj ir nugalėta .  
Siela, nors sulopyta, skylėta, bet laiminga kaskart artėja širdy į mane.
Tokia mano sielos trauka, tokia tavo sielai duota išbandymų, kančios  prasmė,
kad būtų mirtis širdy nugalėta ir išlaisvinta tavo siela, sugrįžtų  ji į mane.

rugpjūčio 08, 2012

Jėzaus romumas ir nuolankumas

Stebuklingu būdu į mano rankas pateko pluoštas Švč. Jėzaus širdies laikraščių (protėvių palikimas). Kadangi jie dabar man - neišsemiamas dvasinio turtėjimo šaltinis, tad pasidalinsiu tomis mintimis, kurios man atrodo yra vertos čia įkelti.

"Aš esu romus ir nuolankios širdies" .
Kas suprato šį trumpą sakinį, tas yra tikrai išmintingas.
Čia kalbama ne vien tik apie teorijos pažinimą, bet apie patį išganymo mokslą, kuris yra tobulybės praktikos įgijimui, o per tai ir dangaus pasiekimui be galo yra reikalingas. Dėl to mokslas savyje talpina du dalykus:  pažinimą ir pažinto dalyko įgyvendinimą. Pradžioje mes turime išmelsti šviesos, kad tiesą suprastume, o supratę  turime prašyti jėgos, kad suprastą tiesą įgyvendintume.

Tad neužtenka vien tik dorybę pažinti arba, kad ji mums yra reikalinga, apie ją žinoti, bet reikia pačią dorybę įgyti. Iš to aišku, kad mes turime Jėzaus pavyzdį mumyse įkūnyti, aiškiau tariant, mes turime tiek savo mintyse, žodžiuose, darbuose būti romūs ir nuolankūs. Tasai įsakymas turės iš tikrųjų perkeisti visą mūsų elgesį, ką sakau, visa vidaus intenciją ir per tai valdyti visas mūsų kalbas, darbus ir mintis. Tik tada keliausim tobulėjimo link.
Dievas įdėjo į mūsų širdį troškimą, kuris verčia mus siekti laimingos ramybės. Tasai troškimas yra mūsų prigimčiai įdiegtas, dėlto mes negalime priversti, kad jis nustotų. Iš tikrųjų, čia yra labai didelė malonė, kad Dievas įdėjo į mūsų prigimtį tą ilgesį, nes per tai mes lengviau ir griežčiau siekiame gėrio ir laimės. Nors mes laisvos valios vedami ir žemiškos prigimties veikiami pradedame ieškoti net klaidingose vietose ir situacijose tos laimės, bet nenustosime tol ieškoti, kolei surasime tą tikrąją laimę ir ramybę.
Pagaliau pats Kristus pasisako, kas Jis yra ir kaip Jis vadinasi:
"Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms poilsį".
                                                                                                 Iš T. Arnoldo raštų  ( Švč. Jėzaus Širdies laikr. "Žvaigždė" 1930m. Nr.9)

Mano mintys:

Ištroškus širdis Tavo  amžinos šviesos,
Dažnai žmogiško silpnumo vedama laimės ieškau ten kur jos nėra,
Bet  vistiek kažko nerimsta  širdis, nes  ieškau Tavęs, Tavo veido šviesaus
Dega krūtinej meilė karšta, daug ko nesupranta mano siela amžina
Bet pasiruošusi kęsti kūno kančias, kad laikui atėjus ji  Viešpatį šlovintų visa jėga...