balandžio 29, 2013

GIMDYTI AR NE?

Balandžio 28 dieną katalikų bažnyčia pamini pasaulinę gyvybės dieną. Kunigai pamoksluose kalbą apie jos svarbą ir gerbimą, tačiau po pasaulį, su pilnu krepšiu pasiglemžtų gyvybių, vaikšto žudymo dvasia.

Daugybę jų prisirenka ši dvasia iš nėščių moterų. Negimusių kūdikių kraujas liejasi upeliais.

Šiandien norėtųsi kreiptis į besilaukiančias moteri - nedarykite to, dėl ko gailėsitės visą likusį gyvenimą! Vaikelis – Dievo dovana.

Juk kaip mes visos džiaugiamės suaugusiais savo vaikais, mylime juos, išgyvename dėl jų. Neatsisakykime šitos Viešpaties dovanos. Juk tai mūsų gyvenimo prasmė. Ženkliai vaizdingiau, nei įmanoma žodžiais tai aprašyti, visi šie dalykai atskleisti filme: "Saros pasirinkimas".
Linkiu visiems malonaus žiūrėjimo.  Tegul Dievas būna su jumis, o ypač su besirenkančiomis, ką daryti, moterimis.


Įrašo autorė - Irena.

balandžio 18, 2013

Išlaisvinimo malda ir Jėzaus Kraujo pergalės litanija

Šia, Tėvo James Mariakumar SVD sukurta, išlaisvinimo malda galima melstis kasdien, priklausomai nuo poreikio. Jeigu yra galimybė, vertėtų šitą maldą kalbėti prie Tabernakulio. Eucharistinio Kristaus akivaizdoje. Mes taip dažnai pamirštame Viešpatį, laukiantį mūsų bažnyčiose, kad mus apdovanotų. Viešpaties akivaizdoje dažnai būna lengviau į Jį atsigręžti. Kad mūsų maldos taptų vaisingomis, mums reikia užmegzti asmeninį santykį su Dievu, nes Jis yra ne tik meilė, jėga ir stiprybė, Jis yra asmuo - Švč. Trejybė: Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Šituos tris asmenis aš turiu norėti vis giliau pažinti, su jais kalbėtis - tai yra malda! Taip pat išgirsti Dievo asmeniškai man sakomus žodžius, - ir tik tuomet prasidės tikrasis santykis, kuris galės augti.

Jėzaus Kristaus vardu, brangiausiojo Jėzaus Kraujo galia, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo galia, prisikėlusiojo Viešpaties, sėdinčio Tėvo dešinėje galia, Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, per brangiausiojo Jėzaus Kraujo galią, man suteikta, autoriteto jėga ... aš atsižadu visų blogio jėgų, norinčių man pakenkti ir atmetu jas.

Pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite! Tegul Viešpats Jėzus tave, šėtone, ir visus tavo demonus, sutrypia savo kojomis ir numeta į bedugnę, nes aš esu Tėvo vaikas.

Aš esu mistinio Kristaus Kūno dalis. Aš esu savo kūne pašauktas prisikėlimui. Aš buvau atpirktas brangiausiuoju Jėzaus krauju, kad savo kūnu šlovinčiau Viešpatį. Todėl tu, šėtone, neturi jokios teisės į mane, mano šeimą ir mano namus. Aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui! Aš prašau Viešpaties atleidimo už visas savo protėvių nuodėmes. Aš atnešu jas visas prie Jėzaus Kryžiaus ir vietoje savo protėvių, tėvų ir giminaičių atleidžiu visiems, kurie juos įskaudino. Taip pat prašau atleidimo už visas mano asmenines nuodėmes, pasiryžtu atleisti visiems, kurie buvo mane įskaudinę.

Tegul brangiausiasis Viešpaties Jėzaus Kraujas nuvalo mus nuo visų mūsų nuodėmių ir išlaisvina iš neatleidimo, prakeiksmo ir nuodėmės pančių.

Aš atsižadu egoizmo, savivalės, užsispyrimo ir puikybės dvasios, nepriklausomybės ir Dievo atmetimo dvasios, abejojimo, nepaklusnumo, maištavimo, netikėjimo, erezijos ir šventvagystės dvasios! - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu rūstybės ir kartėlio dvasios, antipatijos ir neapykantos dvasios, agresijos ir neatleidimo, keršto ir mirties dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu baimės ir susirūpinimo dvasios, įtampos ir nedrąsumo, neryžtingumo ir depresijos dvasios, nusivylimo nusiminimo ir savižudybės dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu baimės, išgąsčio ir šoko dvasios, nepilnavertiškumo komplekso ir nervingumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu geidulingumo dvasios, masturbacijos, homoseksualumo, ištvirkavimo, santuokinės neištikimybės, prievartos, seksualinių santykių su giminaičiais, prostitucijos ir gyvuliškų instinktų dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu geidulingumo dvasios, ateinančios per mano mintis, žodžius ir poelgius, per mano akis, nosį ir liežuvį, per mano jusles, rankas, kojas ir lyties organus. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

Aš atsižadu pasaulietiškumo, beprasmiškumo ir malonumų dvasios, priklausomybės nuo alkoholio, rūkymo ir tabako, azartinių žaidimų, muzikos ir video dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu prisirišimo prie asmenų ir daiktų dvasios. - Pasitrauk nuo manęs, paklusk Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

Aš atsižadu garbės, visuomeninės padėties troškimo, įžymumo, valdžios dvasios, šykštumo, turtų ir materialinės nuosavybės siekimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu tingumo, malonumų troškimo dvasios, nesaikingo valgymo ir gėrimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu išdidumo, pagyrūniškos arogancijos, neteisingo savęs vertinimo, neigiamos išankstinės nuomonės, nesveikos konkurencijos ir pavydo dvasios, pasipūtėliško savęs aukštinimo, savęs lyginimo su kitais ir neobjektyvumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu stabų garbinimo, raganavimo, būrimo, juodosios ir baltosios magijos, prietarų, okultizmo, ezoterikos, Naujojo amžiaus judėjimo dvasios ir visų blogio jėgų, kurios mane pavergė - pavyzdžiui per netikrų dievų garbinimą, numerologiją, Channellingą (kontakto užmezgimą su antgamtiniu pasauliu ir kalbėjimąsi su dvasiomis mediumo pagalba), horoskopų sudarymą, būrimą iš delno, spiritizmą, per laimės amuletų naudojimą, Taro kortas, mandalas, švytuokles, virgules, daiktų kilnojimą demoniškų jėgų pagalba, Bacho-žiedų esencijas, I Ching („Permainų knygą“), automatinį rašymą ir dvasinius išgydymus šamanų bei mediumų pagalba, grįžimą į praeitą gyvenimą, per su okultizmu susijusių daiktų laikymą namuose ir kitas panašias okultines praktikas. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu kitų teisimo dvasios, neigiamos išankstinės nuomonės kitų atžvilgiu dvasios, kaltinimo, atsakomybės už savo poelgius neprisiėmimo, kitų paniekinimo, garbės ir orumo pažeminimo, kivirčų, šmeižto ir išnaudojimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu apgaulės ir neištikimybės dvasios, klastingumo ir veidmainystės, melo, pataikavimo ir papirkinėjimo, neteisingumo ir vagystės dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu netikėjimo dvasios, šventvagiškumo ir ateizmo dvasios, abejojimo, materializmo ir vartotojiškumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite! Viešpatie Jėzau, nuplauk mane skaisčiai savo brangiausiuoju Krauju, ypatingai mano širdį, mano pasąmonę ir mano sąmonę, mano mintis, mano sąžinę, mano prisiminimus ir mano vaizduotę, mano jausmus, mano protą ir mano valią.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano smegenis, mano nervų sistemą, kraują, kraujagysles ir mano vidaus organus. Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano akis, ausis ir nosį, mano jusles, mano burną ir liežuvį, mano rankas, kojas ir lyties organus.

Atsiųsk man iš Tėvo Šv. Dvasią, Tiesos Dvasią, Šventumo Dvasią. Šv. Dvasia, Dieve, apdovanok mane savo septyneriomis dovanomis - išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu ir Dievo baime. Pripildyk mane savo vaisiais - meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, didžiadvasiškumu, gerumu, maloningumu, romumu, ištikimybe, kuklumu, susivaldymu, skaistumu. Suteik man savo dvasines dovanas, charizmas - išminties ir pažinimo žodį, pranašavimo dovaną, dvasių atpažinimo, stebuklingų darbų dovaną, tikėjimo, pasitarnavimo dovaną, kalbų ir jų aiškinimo dovaną, ir visas kitas dovanas, reikalingas krikščioniškai Bendruomenei kurti, Tėvo garbei. Amen. 

Drauge su išlaisvinimo malda, egzorcistų yra siūloma melstis ir Jėzaus Kraujo pergalės litanija (pagal mot. Basilea Schlink)

Aš šlovinu Avinėlio žaizdas ir Kraują, kuris gydo mano kūno ydas.
Aš šlovinu Avinėlio žaizdas ir Kraują, kuris gydo mano sielos ydas.
Aš šlovinu Avinėlio žaizdas ir Kraują, kuris gydo mano dvasios ydas.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui, kuris kančioje išliejo kraują už mūsų nuodėmes.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi atleidžianti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi nuvalanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi išlaisvinanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi išvaduojanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi pergalinga galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi atnaujinanti galia.
Giedu gyrių Dievo Avinėliui - Jo Kraujyje slypi apsauganti galia.
Tam kuris tiki Jėzaus Kraujo galia nėra negalimų dalykų!
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris nuplauna visas mano nuodėmes ir aš tampu sniego baltumo. Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuriame glūdi galia išlaisvinti mane iš visų mano priklausomybių ir nuodėmės grandinių.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris stipresnis už mano kraują ir mane kuria pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuriame slypi pergalė prieš visas valdžias norinčias mane pavergti, prieš bet kokią priešo galią.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris mane saugo nuo klastingų priešo išpuolių.
Aš šlovinu Avinėlio Kraują, kuris apgaubia mane nuotakos drabužiu.
Aš šlovinu avinėlio Kraują, kuris visa atnaujina.
Amen! Aleliuja!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,pasigailėk mūsų!
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų tu paskyrei pasaulio atpikėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik malonę, kad mes šią savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo dabartinio gyvenimo blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis jo amžinaisiais vaisiais per Kristų, mūsų Viešpatį, Amen.


balandžio 11, 2013

Prisikėlusio Kristaus palikta tuštuma
Su kiekviena diena tolstame nuo Prisikėlimo ryto. Gavėnios metas man buvo įtempto Velykų ryto laukimo laikas. Atrodė, kai jis ateis, turėtų įvykti kažkas nepaprasto, turėtų būti labai įspūdingas sielos prisikėlimas kartu su Kristumi, sielos džiaugsmas, su visa prisikėlusia Bažnyčia giedojimas: „Aleliuja, Kristus prisikėlė.“ 

Kai atėjo lauktasis rytas, labai nustebau, kad nieko panašaus nejaučiu, negaliu suprasti savo dvasinės būklės. Pažvelgusi į savo vidų, supratau, kad ji, kaip tuščias kapas. Nebeliko laukimo, susikaupimo, o ir Kristaus prisikėlusio dar nejaučiu savyje. 

Tuščias kapas. Jaučiuosi suglumusi. Kas toliau? Kuo užpildyti sielą? Meldžiuosi ir mąstau, jog ateis diena ir siela prisipildys naujos gyvybės su Dievu, o šiandien man svarbu suprasti: Jis čia, kažkur šalia, Jis viską stebi ir žino apie mane. Turiu stengtis gyventi Dievo akivaizdoje. 


Mieli broliai ir sesės Kristuje, gal kitiems yra kitaip? Gal kitaip išgyvenate Prisikėlimą, pasidalinkite.


Įrašo autorė - Irena.