sausio 27, 2014

Meilės kelio ABC

       
Noriu pasidalinti man labai patikusiomis mintimis.

1.Gerbk kiekvieną žmogų, nes jame gyvena Kristus. Būk jautrus kitam savo broliui.

2.Galvok apie visus gerai. Stenkis net blogiausiame pastebėti ką nors gera.
 
3.Visada gerai kalbėk apie kitus. Ištaisyk skriaudą, padarytą žodžiu. Neskaldyk žmonių, vienyk širdimi ir žodžiu.
 
4.Su kiekvienu kalbėk meilės kalba. Nekelk balso, nekeik, nedaryk nemalonumų kitiems, nepravirkdyk. Ramink ir būk geras.
 
5.Atleisk visiems viską. Nelaikyk širdy nuoskaudos. Pirmas ištiesk ranką susitaikymui.
 
6.Visada veik artimo naudai. Daryk gera kiekvienam, kaip norėtum, kad tau darytų. Negalvok apie tai, kas ir ką tau skolingas, bet, ką tu esi skolingas kitiems žmonėms.

 
7.Kančioje gailestį išreikšk veikla. Noriai skubėk padėti, nuoširdžiai patark, paguosk.
 
8.Dirbk sąžiningai. Tavo darbo vaisiais naudojasi kiti, kaip ir tu kitų.
 
9.Įsijunk į visuomeninę pagalbą artimui. Atverk rankas vargšams ir ligoniams. Duok ką nors iš savęs. Stenkis savo aplinkoje pastebėti žmones, kuriems reikalinga pagalba.
 
10.Melskis už visus, net ir už priešus.
                                                                                                             Kard. S. Wyszyns

sausio 17, 2014

Gundymo būdai ir kova su jais
Šventieji tėvai sako, kad žmogus, eidamas link išganymo, būna velnio puolamas iš aštuonių pusių: iš nugaros, iš priekio, iš kairės, iš dešinės, iš viršaus, iš apačios, iš vidaus ir iš išorės.

1.     Iš nugaros žmogus gundomas, kai jis vis prisimena savo anksčiau padarytas nuodėmes ir piktus darbus, ir tokiu būdu vėl sugrąžina juos į savo sąmonę, mąstydamas apie juos iki nusivylimo ar iki saldaus pasimėgavimo. Toks senų poelgių mąstymas yra piktojo gundymas.

2.     Iš priekio žmogus puolamas dažniausiai per baimes, kurios apima mąstant apie ateitį: kas atsitiks jam arba pasauliui, kiek laiko dar gyvensime, ar turėsime ką valgyti, ar nebus karų. Gąsdinamasi įvairiomis spėlionėmis, numatymais, pranašystėmis ir visu tuo, kas sukelia mumyse ateities baimę.

3.     Iš kairės žmogus gundomas akstinais į įvairias nuodėmes, jis traukiamas į tokius poelgius ir darbus, kurie aiškiai žinomi kaip nuodėmingi ir pikti, tačiau nepaisant to, žmonės juos daro. Tai gundymas traukiant į atvirą ir sąmoningą nuodėmę.

4.     Iš dešinės būna dviejų rūšių gundymai. Pirmasis, kai žmogus daro gerus darbus ir elgiasi sakytum gerai, bet jo ketinimai ir tikslai būna blogi. Pavyzdžiui, gražiai elgiamasi ir darbai geri, bet tai daroma iš garbės troškimo ar noro išgirsti pagyrimą, arba tikintis sau kokios nors naudos. Taigi, gėris daromas iš garbėtroškos, savanaudiškumo, godumo. Toks gerų darbų blogais tikslais darymas yra nuodėmingas ir beprasmis. Todėl darbai su tikslu, kuris nėra ir negali būti iš Dievo, iš esmės yra gundymas, dangstomas blogis. Antrasis būdas – tai velnio pasirodymas Dievu arba Dievo angelu. Tokį velnio apsireiškimą, patikliai žmogaus priimtą, šventieji tėvai vadina velnio apgaule, suvedžiojimu.

5.     Iš viršaus žmogus yra velnio gundomas, kai jis nors ir gali, bet neatlieka gerų darbų ir nepuoselėja dorybių iš tingumo.

6.     Iš apačios gundymas taip pat vyksta dviem būdais. Pirmasis, kai žmogus puola į žygdarbius, neatitinkančius jo jėgų, ir neprotingai persitempia. Taip būna, kai kas nors sirgdamas ima dar ir griežtai pasninkauti, kas yra ne jo jėgoms, ar kitaip perlenkia lazdą uolumu, kuris yra aukščiau jo fizinių ir dvasinių jėgų. Toks uolumas (atkaklumas) yra nuolankumo trūkumas ir puikybė. Antrasis gundymo iš apačios būdas yra tuomet, kai žmogus siekia įminti Švento Rašto ir Dievo slėpinius, neturėdamas reikiamo dvasinio ūgio. Tai būna tuo atveju, kai žmogus siekia pats perprasti Dievo slėpinius Šventajame Rašte, kad galėtų aiškinti ir mokyti kitus žmones, o tuo tarpu pats yra dvasiškai nesubrendęs. Reiškia, kad mums reikėtų aiškinti tik tuos Šventojo Rašto slėpinius, kurie atitinka mūsų dvasinę brandą (amžių) ir „valgyti“ juos su karčiosiomis žolelėmis, tai yra su visu tuo, ką mums atneša gyvenimas. Na o didžiausi ir aukščiausi Šventojo rašto, Dievo mokslo ir Dievo apvaizdos slėpiniai kaip tvirtas kaulas nesukramtomi pieniniais dantimis. Juos įveikia tik ugnis, tai yra jie tampa suprantami tik dvasinės brandos amžiuje žmonėms, kurie yra patyrę dvasioje ir užgrūdinti Dievo kalvėje (patyrę ir meistriški dėl palaimintos Dieviškosios ugnies veikimo).

7.     Iš vidaus žmogus gundomas tais dalykais, kurie yra jo širdyje, iš jos išeina ir gundo žmogų. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra aiškiai pasakęs, kad iš žmogaus vidaus, iš jo širdies, kyla nuodėmingi ir netyri ketinimai ir norai, kūno gašlumas, kuriais žmogus gundomas (Žr. Mt.15,19). Žmogų gundo ne tik velnias, bet ir žmogiškasis pyktis, pikti kėslai, įpročiai, blogi norai, vidinis pritarimas nuodėmei ir jos pamėgimas, kas išeina iš nenutyrintos širdies.

8.     Iš išorės: aštuntieji velnio gundymo vartai atsiveria žmogaus viduje per išorinius dalykus ir dingstis, tai yra per visa tai, kas patenka į žmogų iš išorės per jo jausmus, kurie yra tarsi dvasios langai. Tie išoriniai dalykai nėra blogi patys savaime, tačiau per jausmus jais žmogus gali būti gundomas ir išprovokuojamas blogiui ir nuodėmei.


Štai tokie yra aštuoni žmogaus gundymo būdai, nepriklausantys nuo to, ar žmogus gyvena pasaulyje, ar vienumoje.


            Su visais šiais gundymais – iš nugaros, iš priekio, iš kairės, iš dešinės, iš viršaus, iš apačios, iš vidaus ir iš išorės – reikia kovoti blaivumu, tai yra dėmesingumu, atsargumu, dvasios ir kūno budrumu ir budėjimu, blaiviu pamatuotu mąstymu. Reikia būti blaiviu ir mąstančiu, dėmesingai sekti savo mintis ir poelgius, kita vertus, reikia nuolat maldoje tarti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą, ir toji malda turi būti nepaliaujama. Kitais žodžiais tariant, šventieji tėvai sako, kad kova prieš visus gundymus ir aistras yra štai kame: reikia saugoti nuo pagundų savo protą, dvasią ir kūną – tai mūsų rūpestis ir žygdarbis, kita vertus, reikia nepaliaujama malda šauktis į pagalbą Visagalį Viešpatį Jėzų Kristų. Pagrindine laikoma Jėzaus malda: „Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nusidėjėlio“.
 

          Senolis Kleopas (Ilija)                                 
Iš knygos “Didysis senolis Kleopas, rumunų stebukladaris” (“Великий старец Клеопа, румынский чудотворец“)


sausio 12, 2014

Sausio 13-oji - Lietuvai brangi dienaDega žvakės, plevena liepsnelės...
Laikas skaičiuoja metus...
Tolimas kelias, brangus -
Už laisvę, Tėvynę, vardą Lietuvos.
Paliko sesė ir broliai savo tėvus,
Namus, vaikus ir draugus.
Išėjo, išskrido vardan laisvės, vardan Lietuvos.
Dievas niekada nepamirš sielos,
Atidavusios gyvybę dėl gerovės kito,
Kad gyventų sesės ir broliai, vaikai ir tėvai,
Kad kalbėtų savo kalba,
Kad tikėti galėtų, kad būtų laisva Lietuva.
Ir mes nepamiršime to niekada.
Ačiū tau, sese, ačiū jums broliai,
Kad šiandien laisva Lietuva.

 
 
 Įrašo autorė - Irena.

sausio 06, 2014

Apie šv. Joną Bosko


Man 2014 metai prasidėjo filmu apie šventąjį Joną Bosko. Jo gyvenimas, tikėjimo kelionė ir darbas Dievui bei sieloms labai palietė ir davė dvasinio peno, kuriuo gyvenu ir šiandien.
 
Šio Šventojo pasitikėjimas Dievu sudėtingiausiose situacijose, jo karšta ir nuoširdi malda, atkaklumas, siekiant užsibrėžto tikslo, gailestingumas ir atjauta apleistiems jaunuoliams, nuoširdus Dievo valios ieškojimas ir noras ją vykdyti, mirties baimės nebuvimas – tai šias Šventojo savybes įžvelgiau filme. Ir jos uždega.
 
Siūlau pažiūrėti:
 
 

Filmas DON BOSCO 1D.

 

Filmas DON BOSCO 2D.

 

 

Įrašo autorė - Irena.